Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő adatai:

Cégnév: György Orsolya EV

Székhely: 1044 Budapest, Kálmos utca 22.

Telefonszám: 06(70) 3 85 85 88

E-mail cím: orsyoga@gmail.com

I. Adatvédelmi elvek

György Orsolya EV, mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és mindent intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.

György Orsolya EV az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé. Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóval és szabályzattal biztosítani kívánja, hogy a működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

György Orsolye EV adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a foglalkozások helyszínén. György Orsolya EV a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. György Orsolya EV. adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

György Orsolya EV adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR); 

György Orsolya EV a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

György Orsolya EV kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap látogatója bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel, illetve adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, György Orsolya EV az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

II. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre

György Orsolya EV az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az érintett  hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

György Orsolya EV személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. György Orsolya EV megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

György Orsolya EV személyes adatokat az alábbiak szerint kezel:

  1. Jógaórákra, foglalkozásokra, tanfolyamokra, programokra való jelentkezés esetén

Az adatkezelés célja: A jelentkezővel történő kapcsolattartás lehetővé tétele, annak érdekében, hogy a jelentkező az érintett jógaóráról, foglalkozásról, tanfolyamról, programról információt kaphasson (pl. kezdési időpont változása). Ezen túl a jelentkező felkerül György Orsolya EV levelezőlistájára is (MotiBro Kft. 4482 Kótaj, Kert utca 1.), amelyen keresztül a jógával kapcsolatos információkat kaphat. A levelezőlistáról az érintett a levelezőlistán keresztül, vagy a jelen Szabályzatban megjelölt címre írt e-maillel iratkozhat le.

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont)

A kezelt adatok köre: név, cím, email, telefon.

Az adatok törlésének határideje: az érintett adatainak törlésére azt követően kerül sor, hogy az érintett a levelezőlistáról leiratkozik. Az érintett írásbeli kérelmére (az elektronikus úton elküldött kérelmet is beleértve) azonban adatai ezt megelőzően, a lehető legrövidebb időn belül is törlésre kerülnek.

III. Az adatok továbbítása

György Orsolya EV az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adja át, továbbítja vagy teszi hozzáférhetővé. György Orsolya EV adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

IV. A személyes adatok tárolásának módja

György Orsolya EV a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

György Orsolya EV az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

György Orsolya EV a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

György Orsolya EV az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

György Orsolya EV olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

V. Az érintettek jogai 

György Orsolya EV biztosítja az érintettek vonatkozó jogszabályokban biztosított valamennyi jogát, különösen az alábbiak szerint:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon (az érintett hozzáféréshez való joga)

– az adatkezelés céljai; 

– az érintett személyes adatok kategóriái; 

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

– az adatforrásokra vonatkozó információ; 

– az automatizált döntéshozatal ténye. 

György Orsolya EV az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat György Orsolya EV elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

Az érintett kérheti György Orsolya EV által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére György Orsolya EV indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog)

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az érintett kérésére György Orsolya EV korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül (az adatkezelés korlátozásához való jog):

 – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog). 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (tiltakozás joga:). 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (visszavonás joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

VI. Eljárási szabályok

György Orsolya EV indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Ha György Orsolya EV nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

György Orsolya EV a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. 

Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

VII. Az Adatkezelési tájékoztató és szabályzat módosítása

György Orsolya EV az Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani. Módosítás  esetén György Orsolya EV a látogatókat a változásoknak a www.budapestjoga.com oldalon történő közzététele lap útján értesíti. A látogató György Orsolya EV-nek a módosítás hatálybalépését követő látogatásával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot. 

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Kérdéseit, megkereséseit illetve észrevételeit az érintett a(z) orsyoga@gmail.com email címre küldheti meg.

2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06 1 391 1400 

Fax: 06 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu